Asgari Ücret Teşvik

Asgari Ücret Teşvik

Asgari Ücret Teşvik

7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine, son fıkrasından önce gelmek üzere ondördüncü fıkra olarak “1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez. ” fıkrası eklenmiştir.


İşe giriş tarihi 01/02/2019 – 30/04/2019 olan ve 17103 yada 27103 kanun numarası ile sisteme girilen personeller için, işe giriş tarihini takip eden ilk 3 ay boyunca sgk prim teşviklerine ek olarak günlük 67.36 TL ücret teşviği hesaplaması yapılacaktır. Bu tutar “7166 Ücret Teşviği” başlığı altında takip edilebilir.

Teşvikten faydalanabilecek personel sayısının tespitine yardımcı olmak amacı ile “Bordro İşlemleri” menüsü altına “7166 Nolu Kanun İçin e-Bildirge Kontrolü” ekranı eklenmiştir. İşyeri ve dönem bazında çalıştırılarak, 2018 yılı en düşük çalışan personel sayısı ile hesaplama yapılan dönem bilgilerini görüntüleyip, ilgili personeller arasından seçim yapılarak limiti geçen personel(er)in “00000” kanun numarası ile bildirimi sağlanabilir.

Yorum Yap




Blog Makale Yorumları